Ενδοκρινικό σύστημα-Όρχεις και ωοθήκες

Περιγράφονται οι αιτίες και η κλινική εικόνα των νόσων που πλήττουν τους όρχεις και τις ωοθήκες. Δίδεται έμφαση στην ποικιλία της αιτιολογίας και στις μορφές εκδήλωσης.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η κατανόηση των γεννητικών επίκτητων, οικογενών και κληρονομικών νοσημάτων και στα δύο φύλα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λοιμώξεις όρχεων, κιρσοκήλη, κρυψορχία, διαταραχή του ανδρικού φαινότυπου, υπογοναδισμός, Kallman, σύνδρομα (Klinefleter, Turner), διαταραχές της σπερματογένεσης, ανωοθυλακιορηξία, πολυκυστικές ωοθήκες, υπερανδρογοναιμία