5. Υπολογισμός στρεπτικών τάσεων

Υπενθύμιση βασικών γνώσεων Μηχανικής για τη στρέψη πρισματικών φορέων. Στρεπτική ροπή πλοίου. Κατανομή διατμητικών τάσεων λόγω στρέψης σε πλοία με ένα ή περισσότερα κελιά.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει την κατανομή των διατμητικών τάσεων ενός πλοίου λόγω δεδομένης στρεπτικής ροπής.

Λέξεις Κλειδιά

Ροπή στρέψης, διατμητικές τάσεις λόγω στρέψης