1. Προσδιορισμός της αιθανόλης με ενζυμικές αντιδράσεις

Η ανίχνευση της αιθανόλης στα τρόφιμα και διάφορα ποτά, γίνεται σήμερα με μία σύγχρονη μέθοδο που βασίζεται σε δύο ενζυμικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές είναι γνωστές στην αλκοολική ζύμωση. Η πρώτη αντίδραση της οξείδωσης της αιθανόλης προς ακεταλδεϋδη,  πραγματοποιείται παρουσία του ενζύμου αλκοολική αφυδρογονάση (ADH) και η οξείδωση της ακεταλδεϋδης σε οξικό οξύ παρουσία του ενζύμου αλδεϋδική αφυδρoγoνάση  (Al-DH).

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση των ενζυμικών  ΚΙΤ.

Να γίνει εκμάθηση της λειτουργίας των φασματοφωτομέτρων μονής και διπλής δέσμης.

Να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός της συγκέντρωσης αγνώστου δείγματος αιθανόλης, βάσει των μετρήσεων που έχουν λάβει.

Βιβλιογραφία

  1. Beutler, H. –O. (1984) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd ed., ν ΝI, pp. 598-606; Νerlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel
  2. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Biochemical Analysis and Food Analysis” 1987
  3. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Enzymatic Food Analysis” 1984

Λέξεις Κλειδιά

Ενζυμική αντίδραση, αιθανόλη, NAD, NADH, αλκοολική αφυδρογονάση, αλδεϋδική αφυδρογονάση.