2. Προσδιορισμός της γλυκόζης και της φρουκτόζης με τη μέθοδο των ενζυμικών αντιδράσεων

Ο προσδιορισμός της γλυκόζης και της φρουκτόζης σε διάφορα τρόφιμα και ποτά, μπορεί να γίνει με μέθοδο που βασίζεται σε τέσσερες ενζυμικές αντιδράσεις που είναι πολύ γνωστές και αντιπροσωπεύουν μέρος της αλυσίδας ενζυμικών αντιδράσεων της γλυκoλυτικής oδoύ (ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ).

Η μέθοδος αυτή απλουστεύεται αρκετά με την χρησιμοποίηση των ενζυμικών ΚΙΤ που περιέχουν όλα τα απαραίτητα ένζυμα των αντιδράσεων σε μορφή εναιωρήματος.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση των ενζυμικών  ΚΙΤ.

Να γίνει εκμάθηση της λειτουργίας των φασματοφωτομέτρων UΝ μονής και διπλής δέσμης.

Να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός της συγκέντρωσης γλυκόζης και φρουκτόζης  αγνώστου δείγματος, βάσει των μετρήσεων που έχουν λάβει.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989
  2. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία –Τεύχος Β2 », Θεσσαλονίκη 1976
  3. Bernt, E. & Bergmeyer, H.U. (1974) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) ν 3, pp. 1304-1307; Νerlag Chemie, Weinheim/Academic Press, Inc. New York and London.
  4. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Enzymatic Food Analysis” 1984
  5. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997

Λέξεις Κλειδιά

Εξοκινάση (ΗΚ), γλυκόζη-6-φωσφoτοαφυδρογονάση (G6P-DH), ισομεράση της φωσφορικής γλυκόζης (PGI),  ΑΤΡ,  NADP,  6- Φωσφορική γλυκόζη, 6-Φωσφορική φρουκτόζη, 6-Φωσφογλυκουρονικό (φωσφογλυκονολακτόνη).