3. Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκερίνης με ενζυμικές αντιδράσεις

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερίνης με χρήση ενζυμικών αντιδράσεων με εφαρμογή στα τρόφιμα και ποτά.

Ως γνωστόν η γλυκερίνη αποτελεί παραπροϊόν της αλκοολικής ζύμωσης και επομένως μπορεί να βρεθεί σε μικρές ποσότητες στα κρασιά.

Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της γλυκερίνης στα διάφορα καλλυντικά, στα οποία συναντάται σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τους ενζυμικούς προσδιορισμούς.

Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των φασματοφωτομέτρων UΝ μονής και διπλής δέσμης.

Να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός της συγκέντρωσης γλυκερίνης αγνώστου δείγματος, βάσει των μετρήσεων που έχουν λάβει.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία» Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
  2. Bοehringer Mannheim Biοchemica “Methοds οf Biοchemical Analysis and Fοοd Analysis” 1987
  3. Eggstein, M. & Kuhlmann, E. (1974) in Methοds οf Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 2nd ed., νο 4, pp. 1825-1831; Νerlag Chemie, Weinheim/Academic Press, Inc., New Yοrk and Lοndοn.

Λέξεις Κλειδιά

Γλυκερίνη, NAD, NADH, ATP, πυροσταφυλική κινάση, γαλακτική αφυδρογονάση (L-LDH), γλυκερινοκινάση (GK), φωσφοενολοπυροσταφυλικό οξύ (PEP).