6. Προσδιορισμός KM, Νmax με ακινητοποιημένη λιπάση επαναχρησιμοποιήσιμη

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των κινητικών παραμέτρων Νmax, Km, της παγκρεατικής λιπάσης στην υδρόλυση της τριακετίνης η οποία όμως λιπάση είναι ακινητοποιημένη σε κόκκους πολυστυρενίου.

Επίσης γίνεται ο προσδιορισμός των κινητικών παραμέτρων κατά την επαναχρησιμοποίηση της ακινητοποιημένης λιπάσης, με σκοπό να διαπιστώσουμε αν έχουμε στην περίπτωση αυτή μείωση ή αύξηση της δραστικότητας της, σε σχέση με την πρώτη χρησιμοποίηση της.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν με τη χρήση ακινητοποιημένων ενζύμων.

Να κατανοήσουν τη μεθοδολογία προσδιορισμού των κινητικών παραμέτρων Νmax, KM μιας ακινητοποιημένης λιπάσης στην υδρόλυση της τριακετίνης και κατά την επαναχρησιμοποίηση της, με σκοπό να διαπιστώσουν αν έχουμε μείωση ή αύξηση της δραστικότητας της, σε σχέση με την πρώτη χρήση της.

Βιβλιογραφία

  1. Fersht Alan, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.
  2. Wiseman Alan “Handbοοk οf Enzyme Biοtechnοlοgy”, Ellis Hοrwοοd Ltd. 1975
  3. Xaνier Malcata F., Reyes R. H., Garcia S. H., Hill G. C., Amundsοn H.C. and Jr. “Immοbilized Lipase Reactοrs fοr Mοdοficatiοn οf Fats and Οils- A Reνiew”, Νο 67, nο. 12, JAΟCS, 1990.

Λέξεις Κλειδιά

Κινητική ενζυμικής αντίδρασης, μεγίστη ταχύτητα (Νmax), σταθερά του Michaelis (KM), υδρόλυση τριγλυκεριδίων, ακινητοποιημένη λιπάση, τριακετίνη, διάγραμμα διπλού αντιστρόφου.