10. Ποσοτικός προσδιορισμός μηλικού οξέος με ενζυμικές αντιδράσεις

Περιγράφονται όλες οι ενζυμικές μέθοδοι προσδιορισμού ενώσεων που δίνονται σε αυτό το εργαστήριο είναι τεχνικές που βασίζονται στην μέτρηση στο UV της αύξησης ή της μείωσης της απορρόφησης του συνενζύμου NADH ή NADPH.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τους ενζυμικούς προσδιορισμούς.

Να γίνει εκμάθηση της λειτουργίας των φασματοφωτομέτρων UV μονής και διπλής δέσμης.

Να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός της συγκέντρωσης L-Μηλικού οξέος, βάσει των μετρήσεων που έχουν λάβει.

Βιβλιογραφία

  1. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Biochemical Analysis and Food Analysis” 1987.
  2. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Enzymatic Food Analysis” 1984.
  3. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.
  4. Mollering, H. (1985) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd, vol. VII, pp. 39-47, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel.
  5. Ribéreau- Gayon, D. Dubourdieu, B. Donèche, A. Lonvaud, «Handbook of Enology, Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinifications», 2000 John Wiley & Sons, Ltd.

Λέξεις Κλειδιά

L-Μηλικό, μηλική αφυδρογονάση, NAD/NADH, γλουταμινικό οξύ, ασπαραγινικό, οξαλοξικό, α-κετογλουταρικό, τρανσαμινάση του γλουταμινικού–οξαλοξικού.