Έργο, Επένδυση & Ανασκόπηση Οικονομικών Μαθηματικών

Διαχείριση τεχνικών έργων, σχεδίαση και μελέτη, βελτιστοποίηση έργου, βασικά οικονομικά μεγέθη, χρηματοροές, ανατοκισμός, προεξόφληση, δάνεια, καθαρή παρούσα αξία, ετήσιο ισοδύναμο κόστος, υπολογισμός δαπανών εξοπλισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά την επίδραση του χρόνου στις επενδύσεις, τον υπολογισμό δανείων, την παρούσα αξία, έσοδα, δαπάνες και χρηματοροές

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κεφάλαιο, τόκος, επιτόκιο, χρηματοροή, ανατοκισμός, προεξόφληση, χρεολύσιο, τοκοχρεολύσιο, μεταβλητό επιτόκιο, ΧΕΚ, αποπληρωμή, payback, payout, pay-off, ΚΠΑ, ΕΙΚ, ΕΣΑ, απόσβεση