Χρονικός Προγραμματισμός Έργων & Οικονομική Παρακολούθηση

Χρονικός προγραμματισμός έργου, δικτυακή απεικόνιση, ανάλυση PERT/CPM, κρίσιμη διαδρομή, διάγραμμα GANTT

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Απεικονίζει και να περιγράφει ένα έργο σε διαγράμματα PERT, GANTT, να υπολογίζει τους χρόνους έναρξης-λήξης & περιθώρια και τη κρίσιμη διαδρομή σε κατασκευαστικά έργα.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

PERT, CPM, κρίσιμη διαδρομή, GANTT