Εξομάλυνση Πόρων, Συντόμευση, Στοχαστική Ανάλυση

Εξομάλυνση πόρων, συντόμευση δραστηριοτήτων, στοχαστική ανάλυση χρονικού προγραμματισμού, κανονική κατανομή

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση ενός έργου όπως ανάγκη συντόμευσης του, καθυστερήσεις, ομαλότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων (άνθρωποι, μηχανήματα, χρήματα) αλλά και την εκτίμηση των πιθανοτήτων εκτέλεσής του εντός του διαθέσιμου/συμβατικού χρόνου.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κρίσιμη διαδρομή, κατανομή Βήτα, κανονική κατανομή, διασπορά