Μεταφορά Υλικών Εργοταξίου – Ελάχιστος Πίνακας, Stepping Stone

Πρόβλημα μεταφοράς υλικών, μοντελοποίηση προβλήματος, διαδικασία επίλυσης προβλήματος, μέθοδος ελαχίστου πίνακα, μέθοδος stepping stone

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει και αποφασίζει για τη καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς υλικών μεταξύ εργοστασίου και εργοταξίου με τη χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Μοντελοποίηση, vogel, ελάχιστου πίνακα, stepping stone