Δικτυακά Έργα & Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Δικτύων

Βελτιστοποίηση σε προβλήματα δικτύων, προβλήματα δικτυωτής ανάλυσης, πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής μεταξύ δύο κόμβων, προβλήματα ελάχιστης κάλυψης όλων των κόμβων, προβλήματα Μέγιστης Ροής Μεταξύ Δύο Κόμβων

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Σχεδιάζει και να επιλέγει τη καλύτερη υλοποίηση δικτυακών έργων υποδομής με κριτήρια κόστους, χρόνου, κλπ., τις συντομότερες διαδρομές, τη ροή των υλικών, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και δικτυακής ανάλυσης

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Δίκτυο, κόμβος, κλάδος, ελάχιστη διαδρομή