Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) – Περιγραφή, Λειτουργία

Κατηγορίες και είδη μηχανημάτων, λεπτομέρειες βασικών ΜΤΕ, βασικά χαρακτηριστικά. Βελτιστοποίηση χρόνου/κόστους, υλικά, μηχανές, φάσεις κύκλου εργασίας μηχανών, βασικός κύκλος εργασίας, παραγωγικότητα, απόδοση και κόστος ΜΤΕ

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν τα βασικά ΜΤΕ και τα εξαρτήματά τους, και να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο εργοτάξιο. Να αντιλαμβάνονται την επίδραση του εδάφους και του μεταφερόμενου υλικού στις επιδόσεις των ΜΤΕ. Να αντιλαμβάνονται το βασικό κύκλο λειτουργίας και τη απόδοση ενός ΜΤΕ.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Εκσκαφέας, προωθητής, αποξέστης, διαμορφωτής γαιών, φορτωτής, μεταφορικά οχήματα, συμπυκνωτής, ερπυστριοφόρο, ελαστιχοφόρο, Έδαφος, ημίβραχος, βράχος, καθαρός βάρος, βάρος φορτίου, όγκος στέψης, γεωμετρικός όγκος υποδοχέα, όγκος σωρού.