Αναθέσεις Εργασιών & Βέλτιστη Κατανομή Προσωπικού

Προβλήματα κατανομής προσωπικού, μοντελοποίηση του προβλήματος, παράδειγμα και επίλυση, βέλτιστη λύση

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αντιλαμβάνονται τα προβλήματα επιλογής & αξιολόγησης προσωπικού και να επιλύουν προβλήματα ανάθεσης εργασιών με τη χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Γραμμικός προγραμματισμός, μοντελοποίηση, μέθοδος stepping stone