Απόσβεση Μηχανημάτων, Αποθέματα Υλικών

Αντικατάσταση εξοπλισμού, χρόνος ζωής, απόσβεση, σταθερή, φθίνουσα, τοκοχρεωλυτική απόσβεση, Αποθέματα πρώτων υλών & προϊόντων, κόστος αποθεμάτων & αποθήκευσης, παρακολούθηση και προβλήματα οργάνωσης αποθεμάτων, σύστημα ABC, σύστημα JIT,  παραγγελίες σταθερής ποσότητας ή σταθερής περιόδου,

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν το χρόνο ωφέλιμης ζωής και την απόσβεση του εξοπλισμού του έργου. Τις βέλτιστες ποσότητες παραγγελίας και αποθήκευσης υλικών και πρώτων υλών.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνος ζωής, απόσβεση, αποθέματα, αποθήκευση, παραγγελίες, ABC, JIT