1. Διαφορικές Εξισώσεις – Μέρος Ι

Εισαγωγή, ορισμοί, πρόβλημα αρχικής τιμής. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Διαφορικές εξισώσεις, μη ομογενής γραμμική, γραμμική διαφορική εξίσωση, διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης