5. Διανυσματικός Διαφορικός Λογισμός

Μερική παράγωγος: ορισμός, συμβολισμοί, παράγωγοι ανώτερης τάξης, κανόνες υπολογισμού, θεώρημα του Schwarz . Εφαπτόμενο επίπεδο. Ολικό διαφορικό. Αλυσιδωτός κανόνας παραγώγισης. Διευθυνόμενη παράγωγος.

Εφαρμογή στον υπολογισμό ακρότατων και ακρότατων με συνθήκη (πολλαπλασιαστές Lagrange).

Λέξεις Κλειδιά

Διανυσματικός Διαφορικός Λογισμός, κατευθυνόμενη παράγωγος, κλίση συνάρτησης, απόκλιση