1. Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων

Ο σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο συντηρητής με τα στοιχεία της πειραματικής διαδικασίας για τη μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης. Να αποκτήσει μια πρακτική αίσθηση της έννοιας του δυναμικού διάβρωσης και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διεξάγουν μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης Ecorr μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης.

Λέξεις Κλειδιά

Εcorr, Διαγράμματα Pourbaix, Περιοχή σταθερότητας, Περιοχή παθητικοποίησης, Περιοχή διάβρωσης