2. Ηλεκτρολυτική ανάγωγη αργύρων αντικειμένων

Ο σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο συντηρητής με μια ηλεκτρολυτική διάταξη και να διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρολυτικού καθαρισμού του αργύρου με πηγή σταθερού ρεύματος.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διεξάγουν ηλεκτρολυτική αναγωγή αμαυρωμένου αργύρου

Λέξεις Κλειδιά

Kαθοδική σάρωση του δυναμικού