2.Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις

  • Ο χημικός δεσμός.
  • Ηλεκτρονιακοί χημικοί τύποι: χημικές δομές κατά Lewis. Τυπικό φορτίο.
  • Απλοί, διπλοί και τριπλοί χημικοί δεσμοί. Ενέργειες δεσμών.
  • Τα ατομικά τροχιακά στον άνθρακα.
  • Ο στοιχειακός άνθρακας: αλλοτροπικές μορφές.
  • Σχηματισμός δεσμών του άνθρακα με άλλα άτομα.
  • Υβριδισμός τροχιακών sp3.

Λέξεις Κλειδιά

Χημικός δεσμός, ηλεκτρονιακοί χημικοί τύποι, ατομικά τροχιακά άνθρακα, δεσμοί άνθρακα, sp3, υβριδισμός, ανθρακική αλυσίδα, τετραεδρικός άνθρακας.