3.Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις - Κανόνες ονοματολογίας

  • Ακόρεστες χημικές ενώσεις. Διπλός δεσμός C=C. Υβριδισμός τροχιακών sp2.
  • Τριπλός δεσμός CΞC. Υβριδισμός τροχιακών sp.
  • Συζυγιακές ενώσεις: διένια.
  • Λειτουργικές ομάδες στην οργανική χημεία.
  • Ονοματολογία οργανικών χημικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Ακόρεστες χημικές ενώσεις, διπλός δεσμός άνθρακα, τριπλός δεσμός άνθρακα, διένια, ονοματολογία οργανικών χημικών ενώσεων, επίπεδος τριγωνικός άνθρακας, γραμμικός άνθρακας.