4.Κανόνες ονοματολογίας ανθρακικών ομάδων - Ισομέρεια - Πολικότητα μορίων

  • Παραδείγματα ονοματολογίας οργανικών χημικών ενώσεων.
  • Ισομέρεια: συντακτική ισομέρεια (αλυσίδας, θέσης, ομόλογης σειράς).
  • Ακόρεστες ομάδες: αλκυλομάδες και ισομέρειά τους.
  • Διακλαδιζόμενες αλυσίδες.
  • Κυκλοαλκάνια και κυκλοαλκυλικές ομάδες.
  • Η περίπτωση του κυκλοεξανικού δακτυλίου.
  • Ακόρεστες ομάδες: βινυλική και αλλυλική ομάδα.
  • Βινυλικά παράγωγα: βινυλική αλκοόλη.
  • Αρωματικές ενώσεις: βενζόλιο και παράγωγα.

 Λέξεις Κλειδιά

Συντακτική ισομέρεια, αλκυλομάδες, κυκλοαλκάνια, κυκλοαλκυλικές ομάδες, βινυλική ομάδα, αλλυλική ομάδα, κυκλοεξανικός δακτύλιος, βινυλική αλκοόλη, αρωματικές ενώσεις, βενζόλιο.