6.Οργανικά οξέα και βάσεις (Β΄ μέρος)

  • Σχέση των pKa διάφορων υποκατεστημένων καρβοξυλικών οξέων.
  • Καρβανιόντα και σταθεροποίησή τους.
  • Παράγοντες που επηρεάζουν την οξύτητα των οργανικών ενώσεων.
  • Οξύτητα στις αζωτούχες ενώσεις.
  • Βάσεις στην οργανική χημεία.
  • Αμίνες και αμινομάδες. Ισχύς των βάσεων: pKB και pKaH.
  • Αμίδια, αμιδίνες και γουανιδίνες.

Λέξεις Κλειδιά

Σταθερές διάστασης βάσεων, καρβοξυλικά οξέα, καρβανιόντα, οξύτητα, βάσεις, αμίνες, αμονιμάδες, αμίδια, αμιδίνες, γουανιδίνες.