8.Αντιδράσεις προσθήκης (Β΄μέρος) - Ενθαλπία και ελεύθερη ενέργεια των αντιδράσεων

  • Σταθερότητα καρβοκατιόντων. Κανόνας του Μαρκόβνικοφ.
  • Πρόβλεψη του επικρατέστερου προϊόντος προσθήκης.
  • Προσθήκη αλογόνων σε διπλό δεσμό C=C: βρωμίωση και ιωδίωση.
  • Ενυδάτωση διπλού δεσμού: πώς η σταθερότητα καρβοκατιόντων επηρεάζει την απόδοση των αντιδράσεων.
  • Η αντίδραση προσθήκης από θερμοδυναμική σκοπιά.
  • Εντροπία και ελεύθερη ενέργεια κατά Gibbs.
  • Κατιονικός πολυμερισμός: σχηματισμός πολυ-αλκενίων.
  • Πυρηνόφιλη προσθήκη σε καρβονύλιο.
  • Αναγωγή του καρβονυλίου προς αλκοόλη.
  • Συνήθη πυρηνόφιλα αντιδραστήρια.

Λέξεις Κλειδιά

Αντιδράσεις προσθήκης, κανόνας Μαρκόβνικοφ, βρωμίωση, ιωδίωση, ενθαλπία, ενδόθερμη αντίδραση, εξώθερμη αντίδραση, εντροπία, ελεύθερη ενέργεια, ενδεργονική αντίδραση, εξεργονική αντίδραση, κατιονικός πολυμερισμός, πυρηνόφιλα αντιδραστήρια.