9.Στερεοχημεία: Μοριακή ασυμμετρία

  • Συμμετρία και ασυμμετρία στις οργανικές ενώσεις.
  • Παρουσία ασύμμετρου άνθρακα στις οργανικές ενώσεις.
  • Στερεοϊσομέρεια: εναντιο-ισομέρεια και ισομέρεια διπλού δεσμού.
  • Αριθμός των δυνατών στερεοϊσομερών.
  • Οπτική ισομέρεια, οπτικοί αντίποδες, οπτική στροφική ικανότητα και ρακεμικά μίγματα.
  • D- και L- στερεοδομή.
  • R- και S- ονοματολογία.
  • Τα αμινοξέα: οπτική ισομέρεια σε αυτά.
  • Διαστερεοϊσομέρεια.

Λέξεις Κλειδιά

Ισομέρεια, Ισομερείς ενώσεις, συντακτική ισομέρεια, συμμετρία, ασυμμετρία, ασύμμετρος άνθρακας, στερεοϊσομέρεια, εναντιο-ισομέρεια, οπτική ισομέρεια, R- στερεοδομή, S- στερεοδομή, οπτικά ενεργές ενώσεις, γωνία στροφής, οπτικοί αντίποδες, ρακεμικό μίγμα διαστερεοϊσομέρεια.