10.Οξείδωση και αναγωγή - Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης

  • Οξείδωση και αναγωγή.
  • Εκτίμηση της κατάστασης οξείδωσης στις οργανικές ενώσεις.
  • Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Διάκριση από την συμπεριφορά τους ως βάσεις.
  • «Σούπερ» βάσεις: ιόντα υδριδίου, αμιδίου, αλκοξείδια και καρβανιόντα.
  • Ισχυρά πυρηνόφιλα αντιδραστήρια.
  • Αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων με ιόν υδριδίου.
  • Η ενέργεια των αντιδράσεων βάσει των δεσμών που καταστρέφονται και δημιουργούνται.
  • Πυρηνόφιλη υποκατάσταση σε ένα στάδιο: διμοριακές αντιδράσεις (SN2).
  • Ταχύτητα της αντίδρασης SN2.
  • Σχέση κινητικής και θερμοδυναμικής θεώρησης μια αντίδρασης.

Λέξεις Κλειδιά

Οξείδωση, αναγωγή, πυρηνόφιλη υποκατάσταση, πυρηνόφιλα αντιδραστήρια, διμοριακές αντιδράσεις, ταχύτητα της αντίδρασης, , αλκοξείδια, καρβανιόντα, ιόν υδριδίου.