11.Λιπαρά οξέα, Αντιδράσεις ακυλο-υποκατάστασης - Αμινοξέα

  • Πυρηνόφιλη υποκατάσταση σε δύο στάδια: μονομοριακές αντιδράσεις (SN1).
  • Μηχανισμός και ταχύτητα της αντίδρασης SN1.
  • Βενζοϊκά οξέα και ακυλομάδες.
  • Διμερή των καρβοξυλικών οξέων.
  • Ανυδρίτες οξέων.
  • Ακυλοχλωρίδια.
  • Πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση.
  • Αντιδράσεις εστεροποίησης: πυρηνόφιλη υποκατάσταση στο καρβονύλιο των οξέων.

Λέξεις Κλειδιά

Λιπαρά οξέα, αντιδράσεις ακυλο-υποκατάστασης, αμινοξέα, πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση, αντιδράσεις εστεροποίησης, ακυλομάδες, ανυδρίτες οξέων, ακυλοχλωρίδια, εστεροποίηση.