1. Χρώμα και άνθρωπος

Παρατήρηση χρωμάτων από τον άνθρωπο, ιστορική εξέλιξη στην παρατήρηση και κατάταξη των χρωμάτων, φωτεινή πηγή, ακτινοβολία και η έννοια του παρατηρητή. Αναλύονται η  δομή, η  φυσιολογία του ανθρώπινου οφθαλμού, και η δυνατότητα του οφθαλμού (δηλαδή του οπτικού κέντρου) να αντιλαμβάνεται τα χρώματα.

Λέξεις Κλειδιά

Χρώμα, ακτινοβολία, αντικείμενο, παρατηρητής φωτεινή πηγή.