5. Η υποκειμενικότητα στην δημιουργία του χρωματικού αισθήματος στον άνθρωπο – παρατηρητή

Ο άνθρωπος είναι ο τελικός παρατηρητής και αξιολογητής ενός χρώματος. Ωστόσο, η παρατήρηση του χρώματος είναι απόλυτα υποκειμενική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Διαφορετικοί άνθρωποι, μπορεί να παρατηρήσουν το ίδιο χρώμα και να το ονομάσουν ή και να το κατατάξουν διαφορετικά, ακόμη και αν συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες παρατήρησης. Κύρια χαρακτηριστικά της κατάταξης  των χρωμάτων είναι:

  • Η χροιά ή απόχρωση (hue),
  • Ο βαθμός κόρου ή κορεσμός (saturation) και
  • Η φωτεινότητα ή λαμπρότητα ή ένταση (lightness ή brightness ή value).

Λέξεις Κλειδιά

Άνθρωπος παρατηρητής,  χροιά ή απόχρωση (hue), βαθμός κόρου ή κορεσμός (saturation), φωτεινότητα ή λαμπρότητα ή ένταση (lightness ή brightness ή value).