8.Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση

Περιγράφονται:

  • Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση.
  • Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση.
  • Προσδιορισμός της λειτουργίας της επιχείρησης.
  • O συντελεστής “εργασία” - Άμεσο και έμμεσο εργατικό κόστος.
  • Εξοπλισμός.
  • A' Ύλες και υλικά στις Γραφικές Τέχνες.
  • Στοιχεία κόστους εργασιών γραφικών τεχνών ανά τμήμα παραγωγής.
  • Κόστος πρώτων υλών.

Λέξεις Κλειδιά

Παραγωγή, κοστολόγηση, προκοστολόγηση, μετακοστολόγηση, Γραφικές Τέχνες.