10.Παράδειγμα εκτίμησης κόστους παραγωγής και κοστολόγησης εργασίας παραγωγής εντύπου

Δίνεται παράδειγμα εκτίμησης κόστους παραγωγής και κοστολόγησης εργασίας παραγωγής εντύπου.

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος παραγωγής, κέντρο κόστους, Γραφικές Τέχνες.