5. Ύαλοι

Στην ενότητα αυτή διδάσκεται μια ακόμη κατηγορία κεραμικών υλικών οι ύαλοι. Συγκεκριμένα δίνονται στοιχεία για την δομή του γυαλιού, την σύστασή του και τον ρόλο των διαφόρων οξειδίων που μετέχουν στην σύστασή του, τα είδη γυαλιού, τα χαρακτηριστικά του, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, διάβρωση γυαλιού, παράγοντες φθοράς. Επίσης, γίνεται αναφορά στην παραγωγή του γυαλιού, τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου και τις μεθόδους εκτύπωσης.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν την δομή του γυαλιού, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, την παραγωγή του, τη σημαντικότητά του στην συσκευασία και την εκτύπωσή του.

Λέξεις Κλειδιά

Γυαλί, δίκτυο, δομή γυαλιού, σύσταση γυαλιού, γυάλινη συσκευασία, εκτύπωση γυαλιού.