9. Πλευριτικό και περικάρδιο υγρό

Γνώσεις σχετικά με τα διιδρώματα και τα εξιδρώματα καθώς και για το υγρό που περικλείει την καρδιά.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψης και εργαστηριακών εξετάσεων του πλευριτικού και του περικάρδιου υγρού.

Λέξεις Κλειδιά

Διιδρώματα, εξιδρώματα, πλευριτικό υγρό, περικάρδιο υγρό