1. Επίστρωση αίματος και χρώση κατά May Grunwald-Giemsa - Μελέτη υποχρωμίας, μορφολογική προσέγγιση ερυθροκυττάρων και συσχετισμός με τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες

Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας του ερυθρού αιμοσφαιρίου. Χρώση αιματολογικού επιχρίσματος, ύστερα από επίστρωση αίματος και παρατήρηση στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Ταυτόχρονη μελέτη γενικής αίματος και συσχετισμός των ερυθροκυτταρικών δεικτών με το μέγεθος του ερυθρού αιμοσφαιρίου.

Λέξεις Κλειδιά

Μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση