7. Ποσοτικός προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης Α2

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης Α2 με χρωματογραφία στήλης.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία της μέτρησης της αιμοσφαιρίνης Α2 με χρωματογραφία στήλης.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοσφαιρίνη Α2