8. Προσδιορισμός ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος

Ο προσδιορισμός ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του προσδιορισμού ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοσφαιρίνη, αιμόλυση