9. Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης

Η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση ηλεκτροφόρησης αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης.

Λέξεις Κλειδιά

Αγαρόζη, ηλεκτροφόρηση