3. Ισομέρεια- Στερεοχημεία

Συντακτική Ισομέρεια - Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια - Πόλωση φωτός - Ρακεμικά μίγματα - Διαστερεομέρεια.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής το φαινόμενο της ισομέρειας και τις επιδράσεις αυτού στις ιδιότητες των οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Συντακτική Ισομέρεια- Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια- Διαστερεομέρεια.