4.2 Αλκένια ή ολεφίνες

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκενίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκενίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκένια, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, ολεφίνες.