4.3 Αλκίνια

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκινίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκινίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκίνια, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες.