6. Αλδεΰδες – Κετόνες

Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης - όξινος και βασικός χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήσεις.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Καρβονυλικές ενώσεις, Αλδεΰδες, Κετόνες.