7.1 Αμίνες

Ονοματολογία - Βασικότητα αμινών - μέθοδοι σύνθεσης - φυσικές και χημικές ιδιότητες.

Στόχοι Ενότητας 

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αμινών.

Λέξεις Κλειδιά

Αμίνες, πρωτοταγείς δευτεροταγείς και τριτοταγείς αμίνες.