8. Καρβοξυλικά οξέα

Ονοματολογία - οξύτητα - μέθοδοι σύνθεσης - φυσικές και χημικές ιδιότητες - ακυλαλογονίδια - Ανυδρίτες - Εστέρες - Αμίδια - Πυρηνόφιλη υποκατάσταση.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους.

Λέξεις Κλειδιά

Καρβοξυλικά οξέα, ακυλαλογονίδια, ανυδρίτες, εστέρες, αμίδια, αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης.