1.Τελεστικός ενισχυτής

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας ενός τελεστικού ενισχυτή και περιγράφονται οι μη ιδανικότητες που παρουσιάζει.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός ενισχυτή σε συνδεσμολογία ανοιχτού βρόχου.

Βιβλιογραφία

  • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
  • Malvino A., Bates D. Ηλςκτρονική, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2012.
  • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
  • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Τελεστικός ενισχυτής, αναστρέφουσα είσοδος, μη αναστρέφουσα είσοδος, λόγος απόρριψης κοινού σήματος, συχνότητα μοναδιαίου κέρδους, τάση εκτροπής εισόδου ρεύμα πόλωσης εισόδου, ρεύμα εκτροπής εισόδου, ρυθμός ανταπόκρισης.