2.Κυκλώματα Σύγκρισης

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η λειτουργία κυκλωμάτων σύγκρισης σε αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία, καθώς και κυκλωμάτων σύγκρισης με χρήση υστέρησης.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των συγκριτών.

Βιβλιογραφία

  • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
  • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
  • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Αναστρέφων συγκριτής, μη αναστρέφων συγκριτής, υστέρηση, συγκριτής Schmitt.