3.Ενισχυτικές Διατάξεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές ενισχυτικές διατάξεις με χρήση τελεστικού ενισχυτή (αναστρέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής), καθώς και κυκλώματα που βασίζονται στη χρήση αυτών (αθροιστές).

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενισχυτικές διατάξεις με χρήση αναστρέφουσας ή μη αναστρέφουσας συνδεσμολογίας.

Βιβλιογραφία

  • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
  • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
  • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Μη αναστρέφων ενισχυτής, αναστρέφων ενισχυτής, απομονωτής, αθροιστής.