4.Κυκλώματα Ενίσχυσης Διαφορών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών (αφαιρέτης, ενισχυτής οργανολογίας) που χρησιμοποιούνται σε συσκευές απαγωγής βιοσημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών.

Βιβλιογραφία

  • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.

Λέξεις Κλειδιά

Αφαιρέτης, ενισχυτής οργανολογίας, διαφορικό κέρδος, κέρδος κοινού σήματος, λόγος απόρριψης κοινού σήματος.