5.Ενεργά Φίλτρα

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στον μετασχηματισμό Fourier, στην έννοια  της συνάρτησης μεταφοράς, παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι φίλτρων και οι προσεγγίσεις της συνάρτησης μεταφοράς

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την έννοια τη συνάρτησης μεταφοράς, να κατανοήσουν τα διάφορα είδη φίλτρων και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις προσεγγίσεις της συνάρτησης μεταφοράς.

Βιβλιογραφία

  • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.

Λέξεις Κλειδιά

Συνάρτηση μεταφοράς, βαθυπερατό φίλτρο, υψιπερατό φίλτρο, ζωνοπερατό φίλτρο, φίλτρο σχισμής, προσέγγιση Butterworth, προσέγγιση Chebyshev, προσέγγιση Bessel.