5. Η Κοινοτική Εργασία σήμερα – Μοντέλα: Φροντίδα στην Κοινότητα

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εργασίας σήμερα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν μοντέλα της κοινοτικής εργασίας σήμερα.
  • Να γνωρίζουν πως παρέχεται η φροντίδα στην κοινότητα και πως υλοποιείται η κοινοτική οργάνωση. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία