7. Μοντέλα: Κοινοτική Ανάπτυξη – Κοινωνικός Σχεδιασμός

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης και των επιπεδων αυτής καθώς και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν τα επίπεδα της κοινοτικής ανάπτυξης.
  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και προσεγγίσεις που αφορούν τον κοινωνικό σχεδιασμό.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική ανάπτυξη, κοινωνικός σχεδιασμός